1. Parkeri

Više Klaus-parkera manje prostora

Klaus-Multiparking sistemima rešavamo nedostatak parkirng mesta. Multiparking sisteme smo podelili prema načinu korišćenja na zavisne i nezavisne i prema pružanja komfora korisniku na parkere odnosno regalne, parkirne automate, parkirne palete i potpuno automatske parkirne sisteme. Kod zavisinih parkirnih sistema gornje vozilo zavisi od donjeg i obrnuto. Nezavisni parkirni sistemi omogućavaju parkiranje bilo kojeg vozila nezavisno od drugog

1. Parkeri